Preskočiť na hlavný obsah
Proces uzatvárania nájomných zmlúv

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Od dňa 16.09.2022 bude spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. doručovať občanom, ktorí vlastnia  nehnuteľnosť – pozemok v zábere „Strategického územia Valaliky“, podľa grafického podkladu nižšie, pre účely majetkovoprávneho vysporiadania predmetného územia: Návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej prílohou bude:

  • štyri (4) kusy (rovnopisov) zmluvy.
  • jeden (1) kus (rovnopis) Formulára a vyhlásenia (modrý formulár).
  • jeden (1) kus Obálky „Odpovedná zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ“.

Ako mám postupovať v prípade, že mi bola doručená Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena?

1. Skontrolujte si Vaše údaje uvedené na prvej strane zmluvy.

V prípade nezrovnalostí nás prosím kontaktujte. Ak si želáte vyplatiť nájomné  prostredníctvom banky, prosím vyplňte priložené tlačivo „Čestné prehlásenie o čísle účtu“ (modrý formulár), na ktorom musí byť Váš podpis úradne osvedčený, alebo predložte originál „Potvrdenie o vedení účtu“, ktoré Vám na Vašu žiadosť vydá banka. Na „Potvrdení o vedení účtu“ je potrebný podpis pracovníka banky, pečiatka banky a takisto aj údaje týkajúce sa bankového účtu.

Poplatok za osvedčenie podpisu na priloženom tlačive „Čestné prehlásenie o čísle účtu“, resp. poplatok za vydanie „Potvrdenia o vedení účtu“ Vám bude v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách v platnom znení na základe Vami predloženého originálu potvrdenia o zaplatení tohto poplatku zo strany Valaliky Industrial Park preplatený.

2. Ak sú uvedené údaje správne, podpíšte štyri (4) vyhotovenia zmluvy. Na zmluvách nie je nutné osvedčovať pravosť Vášho podpisu. Jedno vyhotovenie je určené pre Vás ako prenajímateľa.

3. Odošlite tri (3) podpísané vyhotovenia zmluvy v priloženej obálke do sídla spoločnosti Valaliky Industrial Park, s.r.o. a v prípade, že si želáte vyplatiť nájomné prostredníctvom banky, priložte aj originál „Potvrdenie o vedení účtu“ alebo originál „Čestné prehlásenie o čísle účtu“ (modrý formulár) spolu s originálom potvrdenia o zaplatení poplatku za osvedčenie podpisu, prípadne za vydanie „Potvrdenia o vedení účtu.“

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ak v 30 – dňovej zákonnej lehote neodpoviete na našu ponuku, budeme v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 371/2001 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov ako aj s prihliadnutím na príslušné ustanovenia zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpokladať, že dohodu odmietate. Následne budeme oprávnení postupovať ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedených zákonov a nehnuteľnosť bude môcť byť predmetom vyvlastňovacieho konania.

Cena nájmu za nehnuteľnosti je stanovená Znaleckým posudkom č. 105/2022 vypracovaným znaleckou organizáciou ZNALCI s.r.o. v odbore stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Odpovede na Vaše prípadné otázky ohľadne výkupu viete nájsť v sekcii

Často kladené otázky