Preskočiť na hlavný obsah

Často kladené otázky

Prečo mám predávať svoj pozemok?

V prípade, že občan obdržal od spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. návrh kúpnej zmluvy je pozemok občana zahrnutý do záberu budúceho „Strategického územia Valaliky“, ktorý sa bude nachádzať najmä v katastrálnom území Valaliky, z menšej časti Haniska. 
Strategické územie Valaliky je projekt vybudovania nového strategického parku. Znamená to vybudovanie zázemia pre príchod silného strategického investora alebo viacerých firiem. 
Osvedčenie o významnej investícií pre investičný projekt s názvom Strategické územie Valaliky vystavilo po odsúhlasení vládou a jediným vlastníkom spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. je Ministerstvo hospodárstva SR.

Získavanie nových silných investorov sem – na východ je jednou z najvyšších priorít vlády, preto bolo spoločnosti aj udelené tzv. „Osvedčenie o významnej investícii“.

Každý majiteľ dostane ponúknutú cenu určenú znaleckým posudkom buď rýchlo po uzatvorení zmluvy, alebo až o rok, po vyvlastnení, v prípade keď nebude na ponuku reagovať, alebo ju odmietne.

Urýchliť výplatu ceny môžete najmä tým, že čo najskôr pošlete podpísané, overené zmluvy a prílohy na určenú adresu (P.O.Box č. 139, 830 00 Bratislava).

Musí byť môj podpis na Kúpnych zmluvách osvedčený?

Áno, podpis predávajúceho na Kúpnych zmluvách musí byť podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky úradne osvedčený. Svoj podpis môžu občania (ako predávajúci) osvedčiť buď na matrike (matrika sa nachádza na obecnom úrade) alebo u notára.

Musí byť môj podpis úradne osvedčený aj na Formulári (modrý formulár)?

Áno, podpis občana musí byť úradne osvedčený taktiež na formulári (modrý formulár),
nakoľko ten obsahuje viacero vyhlásení a prehlásení občana. Všetky sú dôležité, najmä
aktualizácia vlastníka, čislo účtu a či hospodári na pozemku niekto iný ako vlastník.

Je potrebné osvedčiť môj podpis na všetkých 5 kusoch (rovnopisoch) Kúpnych zmlúv?

Nie, podpis občan osvedčuje iba na štyroch (4) kusoch (rovnopisoch) Kúpnych zmlúv – tieto následne zašle späť spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o.  v priloženej Odpovednej obálke. Jeden rovnopis s neosvedčeným podpisom si občan necháva pre vlastnú potrebu. 

Pripomíname a prosíme občanov o osvedčenie ich podpisov taktiež na Formulári (modrý formulár), nakoľko ten obsahuje viacero vyhlásení a prehlásení občana.

Bude mi preplatená suma/náklad za osvedčenie podpisov?

Samozrejme sumu/náklad za osvedčenie podpisov bude každému občanovi spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o.  preplatený v plnej výške. 

Za účelom preplatenia nákladov na osvedčenie podpisov občan priloží do obálky k štyrom (4) kusom (rovnopisom) osvedčených Kúpnych zmlúv a jednému kusu Formuláru (modrý formulár) taktiež s osvedčeným podpisom aj doklad z matriky alebo od notára, na ktorom bude uvedená suma/náklad za osvedčenie piatich podpisov – štyri podpisy na Kúpnych zmluvách a jeden podpis na Formulári (modrý formulár). 

Táto suma/náklad bude následne v lehote do 60 dní odo dňa, kedy bude spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. doručené právoplatné rozhodnutie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. občanovi preplatený buď prevodom na bankový účet občana alebo formou poštovej poukážky, ktorú mu doručí poštár (podľa toho či občan uvedie vo Formulári svoje bankové spojenie alebo nie).

Musím zaslať spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. originál daňového dokladu o úhrade poplatku za osvedčenie podpisov u notára (matrike) alebo stačí aj fotokópia takéhoto daňového dokladu?

Pre účely preplatenia (refundácie) nákladov za osvedčenie podpisov je potrebné zaslať spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. spolu so štyrmi (4) kusmi (rovnopismi) Kúpnych zmlúv s osvedčenými podpismi a Formuláru (modrý formulár) s osvedčeným podpisom taktiež originálny daňový doklad z matriky alebo z notárskeho úradu, z ktorého bude zrejmé, že je to doklad o úhrade poplatku za päť (5) osvedčení podpisov.

Do obálky, ktorú mi doručila spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. mám dať spolu s Kúpnou zmluvou a Formulárom aj daňový doklad o úhrade poplatku za osvedčenie podpisov u notára (matrike)?

Áno, do obálky, ktorá bola občanom, ako predávajúcim, doručená spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o. je potrebné spolu so štyrmi (4) kusmi (rovnopismi) Kúpnych zmlúv s osvedčenými podpismi priložiť vyplnený Formulár (modrý formulár) s osvedčeným podpisom ako aj originál daňového dokladu, z ktorého bude zrejmé, že je to doklad o úhrade poplatku za päť (5) osvedčení podpisov.      

Prečo mi neprišiel návrh zmluvy napriek tomu, že mám v záujmovom území taktiež pozemok?

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. uskutočňuje výkup pozemkov v záujmovom území budúceho strategického územia po častiach. V prípade, že Vám doposiaľ neprišiel návrh kúpnej zmluvy od spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. určite Vám príde v rámci nasledujúceho „kola“ oslovovania dotknutých vlastníkov pozemkov v záujmovom území. 

Ako mám postupovať v prípade, že moje pozemky má v nájme poľnohospodárske družstvo alebo samostatne hospodáriaci roľník.

Primárne je potrebné do Formuláru (modrý formulár) uviesť kto (identifikovať tretiu osobu) obhospodaruje dotknutý pozemok v Časti III. „Informácia vlastníka/spoluvlastníka o užívaní pozemku Strategického územia Valaliky“ a spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. v súlade s platnou legislatívou takto hospodáriaci subjekt odškodní v samostatnom konaní (všetky nájomné zmluvy atď.)
 
Ak ste hospodáriacim subjektom vykonávajúcim na predmetných pozemkoch poľnohospodársku činnosť a vlastník pozemku Vás identifikuje, že s ním máte uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, na základe ktorej môžete predmetný pozemok užívať, budete oslovený spoločnosťou Valaliky Industrial Park s.r.o. a podľa zákona Vám prináleží náhrada za spôsobenú majetkovú ujmu. Výška náhrady za majetkovú ujmu bude určená na základe znaleckého posudku a bude uhrádzaná spoločnosťou Valaliky Industrial Park s.r.o.
 
Okrem náhrady za majetkovú ujmu má spoločnosť Valaliky Industrial Park s.r.o. záujem uhrádzať všetkým hospodáriacim subjektom taktiež náhradu za ušlý zisk v súvislosti s ukončením nájomnej, prípadne inej zmluvy, na základe ktorej predmetný pozemok užívate na poľnohospodárske účely. Výška náhrady za ušlý zisk bude určená na základe znaleckého posudku a bude vyplácaná spoločnosťou Valaliky Industrial Park. Výšku náhrady určí znalec, ktorý bude vychádzať z Vašich účtovných dokladov za posledné 3 roky, predpokladu hospodárskych výsledkov na nasledujúce 3 roky a dĺžky výpovednej lehoty dohodnutej v nájomnej zmluve.

Kto určil kúpnu cenu za m² uvedenú v Kúpnej zmluve?

Kúpna cena bola určená na základe znaleckého posudku č. 20/2022, ktorý vypracovala ku dňu 12.02.2022 znalecká organizácia ZNALCI s. r. o., znalec pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

V prípade záujmu o nahliadnutie do predmetného znaleckého posudku je znalecký posudok zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. www.valaliky.eu alebo v listinnej podobe je Vám kópia znaleckého posudku k dispozícii na Obecnom úrade Valaliky počas úradných hodín.

Do koľko dní od podpisu zmluvy budem mať peniaze na účte?

Lehotu do kedy bude kúpna cena od podpisu zmluvy občanovi pripísaná na bankový účet (uhradená prostredníctvom poštovej poukážky) nie je možné presne určiť, nakoľko kúpna cena bude uhrádzaná spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o.  kupujúcemu najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru,  o povolení vkladu vlastníckeho práva k dotknutému pozemku do katastra nehnuteľností.  Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. bude podávať návrhy na vklad Vašej zmluvy do katastra bezodkladne po jej doručení.

Urýchliť výplatu ceny môžete najmä tým, že čo najskôr pošlete podpísané, overené zmluvy a prílohy na určenú adresu (Valaliky Industrial Park, s. r. o., P.O.Box č. 139, 830 00 Bratislava).

Čo mám robiť, ak pri dedení boli pozemky napísané iba na najstaršieho súrodenca?

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. uzatvára Kúpne zmluvy iba s vlastníkmi, ktorí sú zapísaní na príslušnom liste vlastníctva. Rodinnoprávne vzťahy a prislúchajúce otázky finančného vyrovnania sa s inými rodinnými príslušníkmi sú výlučne v kompetencii daného občana, ako predávajúceho, a jeho rodinných príslušníkov a spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. nemá zákonnú možnosť do nich akokoľvek zasahovať.

Ak nesúhlasím s predajom pozemku(ov), čo sa stane?

V prípade, že občan:

a) písomne odmietne so spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o. uzavrieť Kúpnu zmluvu alebo 
b) v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy túto Kúpnu zmluvu neuzavrie, 

bude dotknutý pozemok predmetom vyvlastňovacieho konania a pozemok bude vyvlastnený za tú istú cenu ako je navrhovaná kúpna cena určená znaleckým posudkom.

Peniaze za pozemok sa budú vyplácať poukážkou alebo na bankový účet?

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. bude kúpnu cenu za pozemky vyplácať buď bankovým prevodom alebo formou poštovej poukážky. Ak občan, ako predávajúci, vyplní vo Formulári (modrý formulár) údaje o svojom bankovom účte v Časti IV. „Údaje bankového účtu“ bude mu kúpna cena uhradená prevodom na jeho bankový účet. V prípade, že údaje o svojom bankovom účte vo Formulári nevyplní, bude mu kúpna cena, ak pôjde o sumu nižšiu ako 5.000,- EUR, uhradená formou poštovej poukážky.

V prípade, že občan, ako predávajúci, neuvedie vo Formulári (modrý formulár) údaje o svojom bankovom účte v Časti IV. „Údaje bankového účtu“ a zároveň kúpna cena bude vyššia ako 5.000,- EUR bude dotknutý občan kontaktovaný spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o.  za účelom opätovného získania informácií o jeho bankovom účte.

Kam mám poslať podpísané štyri (4) kusy Kúpnych zmlúv a Formulár (modrý formulár)?

Štyri (4) kusy (rovnopisy) Kúpnych zmlúv s osvedčenými podpismi a Formulár (modrý formulár) s osvedčeným podpisom spolu s daňovým dokladom o úhrade týchto nákladov na osvedčenie podpisov prosíme občanov zaslať v obálke, ktorá im bola doručená, na adresu sídla spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o., P.O. BOX 139, 830 00 Bratislava.

Čo v prípade, že som nestihol do 30 dní reagovať na Vašu ponuku z dôvodu napr. odcestovania atď.

Poprosíme aby občan v takomto prípade bezodkladne telefonicky kontaktoval spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. za účelom dohodnutia postupu pri spracovaní danej konkrétnej Kúpnej zmluvy, tak aby sa predišlo vyvlastňovaciemu konaniu.

Ak máme právoplatné dedičské rozhodnutie (uznesenie) a zápis v katastri ešte nie je vykonaný, čo máme robiť?

Poprosíme aby občan v takomto prípade bezodkladne telefonicky kontaktoval spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. za účelom dohodnutia postupu doručenia predmetného právoplatného dedičského rozhodnutia (uznesenia) spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. Podotýkame, že na danom rozhodnutí (uznesení) musí byť vyznačené, kedy nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť (razítko na prednej strane rozhodnutia s vyznačením tohoto dátumu).

Na základe predloženej overenej kópie alebo originálu právoplatného dedičského rozhodnutia (uznesenia) spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. vyhotoví nové znenie Kúpnej zmluvy, ktoré následne opätovne doručí dotknutému občanovi.

Čo v prípade, že mám pozemky, ktoré nie sú vysporiadané (neprebehlo dedičské konanie) a sú v správe Slovenského pozemkového fondu?

V prípade, že dotknutý pozemok/ky má v správe Slovenský pozemkový fond, vlastníkov vo vyvlastňovacom konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond, ktorému patrí za prevod vlastníctva týchto pozemkov na spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. finančná náhrada. 

Túto finančnú náhradu za prevod vlastníckeho práva uloží Slovenský pozemkový fond v jeho depozite do času, kým dedičia nepredložia právoplatné dedičské rozhodnutie po poručiteľovi (nebohom vlastníkovi). 

Slovenský pozemkový fond potom tieto peniaze uvoľní v prospech dedičov. Toto je možné vykonať do desiatich (10) rokov od uzavretia Kúpnej zmluvy, potom peniaze prepadnú v prospech štátu.

Prečo mi spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. nechce poskytnúť niektoré informácie telefonicky?

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. poskytuje telefonicky iba informácie týkajúce sa postupu pri uzatváraní Kúpnych zmlúv a vypĺňaní Formuláru (modrý formulár) a poskytuje odpovede na otázky s tým súvisiace.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. za účelom ochrany osobných údajov predávajúcich neposkytuje telefonicky žiadne informácie o predávajúcich a ani o výške jednotlivých kúpnych cien, a to aj napriek tomu, že volajúci sa bude týchto informácií dožadovať a uisťovať, že je splnomocnený na úkony spojené s podpisovaním zmluvy, alebo zastupovaním predávajúceho.

Tieto údaje sa budú poskytovať vždy osobne a to až po overení totožnosti osoby, ktorá informácie takéhoto typu požaduje. 

Ako postupovať pri registrácií do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) ?

Registráciu do Registra partnerov verejného sektora zabezpečuje advokátska alebo notárska kancelária. Registrácia je bezplatná, spoplatnený je administratívny úkon podľa cenníka advokátskej alebo notárskej kancelárie.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park s. r. o. prepláca náklady vzniknuté pri registrácií.

Mám uzatvorenú nájomnú zmluvu na svojich pozemkoch, ktorá nie je uvedená v liste vlastníctva. Ako mám postupovať?

V prípade, že máte záujem podpísať Kúpnu zmluvu a uzatvorili ste Nájomnú zmluvu na vašich pozemkoch a Nájomná zmluva nie je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností  tak Kúpnu zmluvu podpísať môžete. Do modrého formulára uvediete údaje Nájomcu a spolu s podpísanými zmluvami v odpovednej obálke zašlite fotokópiu Nájomnej zmluvy s Nájomcom. Uzatvorenú Nájomnú zmluvu neukončujte. 

Mám v prenájme pozemky vo vykupovanom území a riadne uzatvorené Nájomné zmluvy s vlastníkmi. Ako mám postupovať?

Nájomné zmluvy nevypovedajte a pre ďalší postup kontaktujte spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. 

Musí byť môj podpis na Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena osvedčený?

Nie, na Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nie je nutné osvedčovať pravosť podpisu.

Kde nájdem znalecké posudky a geometrické plány k mojím Kúpnym/Nájomným zmluvám?

Znalecké posudky a geometrické plány sú prístupné k nahliadnutiu v sídle našej spoločnosti na adrese Trnavská cesta 100, Bratislava, na obecnom úrade Valaliky v kancelárii našej spoločnosti v úradných hodinách a taktiež na pobočke našej spoločnosti v Aupark Tower v Košiciach na ulici Protifašistických bojovníkov 11 (len v elektronickej forme).

Čo ak nemôžem ísť osobne nahliadnuť znaleckých posudkov a geometrických plánov?

Ak Vám osobná návšteva nevyhovuje, je možné požiadať prostredníctvom emailu info@valaliky.eu o zaslanie znaleckých posudkov a geometrických plánov na Vašu emailovú schránku.