Preskočiť na hlavný obsah
O spoločnosti

Valaliky Industrial Park 

Spoločnosť Valaliky Industrial Park je spoločnosťou s ručením obmedzeným v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je nositeľom osvedčenia o významnej investícii na realizáciu investičného projektu „Strategické územie Valaliky“ a investičného projektu „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“. Budovanie strategického parku odsúhlasila vláda Slovenskej republiky prijatím uznesenia a vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021. V zmysle uvedeného založilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky obchodnú spoločnosť Valaliky Industrial park s. r. o., ktorá je priamym vykonávateľom uznesení vlády a realizátorom záväzkov vyplývajúcich z investičnej zmluvy s prvým investorom v priemyselnom parku – Volvo Cars Corporation.  

Táto investícia má veľký význam nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu, a to najmä z pohľadu rozvoja elektromobilového priemyslu.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park pripravuje výstavbu najväčšieho priemyselného parku na východnom Slovensku vo Valalikoch pri Košiciach, kde spoločnosť Volvo Cars Corporation vybuduje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti, Volvo Cars Slovakia, závod na výrobu elektromobilov. 

Plánované investície Slovenskej republiky do projektu strategického územia predstavujú 731 miliónov eur. Strategický priemyselný park má vyše 700 ha vrátane pozemkov určených pod infraštruktúru. Aj po plnej realizácii projektu Volvo Cars Slovakia a infraštruktúry ostane k dispozícii Slovenskej republike približne 180 ha pozemkov na ďalšie investície do výroby, logistiky, ale aj R&D, či zázemia pre služby vo verejnom záujme. 


Nové pracovné príležitosti

Priemyselný park prináša nie len pre košický región, ale pre celé východné Slovensko, množstvo pracovných príležitostí. V priemyselnom areáli, vo výrobnom závode Volvo Cars a v subdodávateľských spoločnostiach nájde v najbližších rokoch prácu takmer 16 000 zamestnancov. Tým sa tiež otvára priestor pre rozvoj stredného odborného a vysokého školstva a rozvoj strojárskych a iných automotive relevantných odborov. Zároveň sa počíta s rekvalifikáciou 25 000  nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Projekt by mal okrem iného napomôcť aj zamestnávaniu marginalizovaných skupín obyvateľstva.


Doprava a infraštruktúra

Valaliky Industrial Park má okrem výstavby priemyselného areálu za cieľ riešiť prioritne aj dopravné problémy celého regiónu a zlepšiť kvalitu života obyvateľov v košickom regióne. Projekt počíta s vybudovaním 11 kilometrov nových cyklochodníkov a 16 kilometrov nových ciest. Strategický park Valaliky bude napojený na cestu I/17, rýchlostnú cestu R2-R4, cesty III. triedy, na železničnú stanicu Haniska a novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy Valaliky centrum či na obchvat obce Šebastovce, ktorý nebol riešený už 20 rokov. V rámci zlepšenia dopravnej infraštruktúry vznikne tiež železnica, ktorá vyústi na trať Košice – Hidasnémeti – Budapešť. V súvislosti so strategickou investíciou pribudne aj nová letecká linka z Košíc do Göteborgu a v zámeroch Ministerstva dopravy je tiež obnoviť letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami. 

Výstavba strategického parku prináša so sebou aj investície do inžinierskych sietí, zvýšenie kapacít elektrických, vodovodných a kanalizačných pripojení či prepojenie verejných vodovodov v okolí. Projekt tak pomáha nielen budovať nové kapacity, ale rieši aj investičný dlh okolitých samospráv.


Príroda

Nakoľko každá výstavba predstavuje istý zásah do krajiny a životného prostredia, spoločnosť Valaliky Industrial Park od začiatku nadštandardne monitorovala faunu a flóru a zaviazala sa plniť množstvo   kompenzačných opatrení. Patrí k nim prekládka Valalického kanála, vybudovanie rekreačnej zóny so zeleňou, mokraďami a s  protihlukovými bariérami. Projekt taktiež počíta s náhradnou výsadbou viac ako 2500 drevín, vybudovaním nových biotopov, sysľoviska či orlích hniezd. 

Do procesu výstavby Valaliky Industrial Park sú zapojené všetky dôležité subjekty štátnej správy, ktoré spolupracujú pri hľadaní ideálnych riešení ako pre investorov, tak aj pre obyvateľov neďalekých obcí či mesta Košice. 


ESG Certifikát

Spoločnosť Valaliky Industrial Park s. r. o. úspešne vykročila na cestu ESG. ESG je skratka z anglického spojenia slov „Environmental, Social, Governance“, ktoré predstavuje aspekt životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Toto pomenovanie zároveň predstavuje hlavné piliere ESG zodpovedného podnikania. Dňa 19. marca 2024 získala spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. certifikát za účasť na hodnotení ESG prostredníctvom platformy Synesgy. Valaliky Industrial Park s. r. o. má skóre „B – Dobrý“. Je spoločnosťou s dobrou úrovňou udržateľnosti a dobrou úrovňou dodržiavania zásad ESG v súlade s národnými a medzinárodnými osvedčenými postupmi. Skóre ESG je v súlade s medzinárodnými štandardmi Global Reporting Initiative a zohľadňuje najdôležitejšie, podstatné a najvýznamnejšie aspekty týkajúce sa environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov. Je to pre nás záväzok aj do budúcnosti keďže udržanie certifikátu podlieha pravidelnej recertifikácii a reportingu.

Ak je firma ekologickejšia, prínosnejšia pre spoločnosť a lepšie riadená, prináša jej to výhody u zamestnancov, dodávateľov aj partnerov.

ESG Certfikát