O Projekte

Valaliky Industrial Park

Prezentácia o projekte Valaliky Industrial Park

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s.r.o. je nositeľom osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby s názvom „Strategické územie Valaliky“.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 792/2021 zo dňa 22.12.2021 schválila Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt s názvom Strategické územie Valaliky a následne Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 28.12.2021 osvedčenie o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 105705/2021-4270-233878, ktoré bolo Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR o zmene osvedčenia o významnej investícií č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02.03.2022 zmenené a Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 02.03.2022 osvedčenie o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 10455/2022-4270-38187.

V zmysle bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2022 z 15. júna 2022, ktorým schválila Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 22.06.2022 zmenené osvedčenie č. 10455/2022-4270-72470 podľa § 9 ods. 2 v spojení s § 7 ods. 1 zákona o významných investíciách, ktorého uskutočnenie je vo verejnom záujme.

VYSVETLENIE K PRVEJ ZMENE OSVEDČENIA:

K zmene osvedčenia došlo výlučne z dôvodu potreby zmeny držiteľa osvedčenia, v prvom osvedčení z decembra 2021 bola držiteľom osvedčenia spoločnosť MH Invest II, s.r.o., pričom v novom – druhom osvedčení je ním spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., ktorá koná ako držiteľ osvedčenia, a táto Vás aj oslovila a zodpovedá za výkupy pozemkov ako aj za úspech celého projektu.

Držiteľom Osvedčenia o významnej investícií je spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom a vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Valaliky Industrial Park, s. r. o. má jedného konateľa.

Mgr. Ing. Miloslav Durec

Všetky kontakty viete nájsť v sekcii

Kontakt
SPF – neznámi vlastníci v správe štátu 235 prípadov 49,1 ha
SPF – vlastník SR v správe SPF 2 prípady 14,5 ha
Zomrelí a neznámi vlastníci – priamo vyvlastnenie 64 prípadov 7,6 ha
Poznámky na LV obmedzujúce nakladanie s nehnuteľnosťou – priame vyvlastnenie 15 prípadov 11,1 ha
Všetci identifikovaní vlastníci 1 141 prípadov 288,9 ha
Spolu vlastníkov 1 457 prípadov 371,1 ha

Odpovede na Vaše prípadné otázky ohľadne výkupu viete nájsť v sekcii

Proces výkupu pozemkov