Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Valaliky Industrial Park v roku 2023

Aktualizované 2. januára 2024

Obsah

Košice / Valaliky, 28. december 2023 – Budovanie strategického parku vláda SR začala svojim rozhodnutím a vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021 a zaviazala Ministerstvo hospodárstva (MH SR) pripraviť celú investíciu. Na základe toho MH SR založilo spoločnosť Valaliky Industrial park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – Volvo Cars.

Stavebné práce, dopravné riešenie územia, investície

Po úvodných fázach, vypracovaní projektovej dokumentácie a postupnom výkupe pozemkov začali 20. februára 2023 stavebné práce v priemyselnom parku Valaliky Industrial Park pri Košiciach. Výstavbu odštartoval symbolickým výkopom terénnych úprav vtedajší premiér Slovenskej republiky Eduard Heger a ministrom hospodárstva Karolom Hirmannom. Postupný nábeh výroby automobilového závodu Volvo je naplánovaný koncom roka 2026. Investícia má celoeurópsky význam aj z pohľadu rozvoja elektromobilového priemyslu.

Valaliky Industrial Park má za cieľ riešiť prioritne aj dopravné problémy celého regiónu, výrazne zvýšiť aj potrebné kapacity elektrických, vodovodných a kanalizačných pripojení. Projekt tak pomáha riešiť nielen vybudovanie nových kapacít, ale aj investičný dlh okolitých samospráv. V súčasnosti sa už realizujú projekty verejnej infraštruktúry, ktoré presahujú hranice 10 katastrálnych území. Štát výstavbu priemyselného parku podporil sumou 287 miliónov eur, ktorú v auguste navýšil o 444 miliónov eur na rozvoj verejnej infraštruktúry. Aktuálne sa projektuje dopravné napojenie strategického parku Valaliky na cestu I/17, rýchlostnú cestu R2-R4, cesty III. triedy na železničnú stanicu Haniska a novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy Valaliky Centrum, obchvat obce Šebastovce, ktorý nebol riešený už 20 rokov. Všetky investície sú budované tak, aby okrem napojenia strategického územia industriálneho parku aj zlepšili kvalitu života obyvateľov okolitých obcí a celého regiónu.

Výstavba s ohľadom k prírode

10.7.2023 bol ukončený aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Jeho výsledkom je množstvo kompenzačných opatrení ako prekládka Valalického kanála spolu s vybudovaním zeleného pásu s protihlukovými bariérami. Projekt počíta s náhradnou výsadbou viac ako 2500 drevín, nové biotopy, orlie hniezda, syslovisko. Od začiatku výstavby v oblasti plánovaného strategického parku Valaliky prebieha nadštandardný monitoring flóry a fauny. Výsledky mapovania boli spracované vo forme štúdie Identifikácia vplyvu plánovaného projektu na sústavu Natura 2000 a následne v dokumente Primeraného posúdenia podľa metodiky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Aj samotné Volvo Cars prezentovalo svoj plán na výstavbu nového najmodernejšieho klimaticky neutrálneho závodu, ktorý bude nielen vyrábať výhradne elektrické vozidlá, ale aj celá produkcia a logistika bude spĺňať najprísnejšie kritéria CO2 neutrálneho závodu.

Výkup pozemkov, tisíce zmlúv

Obrovský rozsah projektu so sebou priniesol počas roka 2023 aj komplikácie spojené s výkupom a vyvlastňovaní pozemkov. Doteraz je v priestore celého Parku vysporiadaných 341 ha územia, z ktorých 281,2 ha je priamo určených pre Volvo Cars Košice. Uzavretých bolo 1306 kúpnych zmlúv a 153 vyvlastňovacích konaní nadobudlo právoplatnosť.  V súčasnosti prebieha územná a stavebná príprava pozemkov pod dodávateľským parkom. Z potrebných 202 ha, Park doteraz vlastní 99% riešeného územia. Z aktuálnych 26 stavebných povolení, ktoré každé vyžadovalo stanoviská približne 20 dotknutých orgánov získal doteraz projekt 23 právoplatných povolení.  Prekážkou boli aj niektoré byrokratické procesy a najmä obštrukcie niektorých jednotlivcov. V spolupráci s envirorezortom a ministerstvom dopravy sa aktuálne pracuje na nevyhnutnej zmene legislatívy, ktorá by mala skrátiť a zjednodušiť zdĺhavé a neprehľadné procesy pri získavaní nevyhnutných povolení a verejnom obstarávaní.

Nové pracovné príležitosti v regióne a finančná podpora

V priemyselnom parku Valaliky a v subdodávateľských spoločnostiach v najbližších rokoch nájde prácu takmer 16 000 zamestnancov. Spoločnosť Volvo si dala za cieľ zvýšiť počet strojárskych a iných automotive relevantných odborov na slovenských univerzitách a technických školách. V oblasti vzdelávania spoločnosť podpísala zmluvu so štátom. Ministerstvo školstva vybralo 9 odborných škôl pre užšiu spoluprácu s automobilkou.

Reálna finančná podpora zo strany štátu bola už mestu Košice poskytnutá na rekonštrukciu škôl vo výške 430 000 eur. Obci Valaliky bola poskytnutá podpora na rozšírenie kapacity škôlky vo výške 400 000 eur. Pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripravuje nosný projekt pre rekvalifikovanie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Cieľom je rekvalifikovať 20 000 nezamestnaných na pozíciu operátor výroby a takmer 5000 nezamestnaných na iné odborné pozície. V oblasti zamestnanosti spolupracuje Volvo Cars aj s Úradom splnomocnenca vlády pre Rómske komunity.

V roku 2023 Valaliky Industrial Park vyhlásil verejnú architektonickú súťaž na projekt People Centra, areálu služieb obyvateľom ako je klientské centrum, požiarna a policajná stanica, ambulancie a mnohé iné služby v areáli strategického územia, ktoré bude v prevádzke v roku 2026. V spolupráci s Ministerstvom školstva a Ministerstvom práce sa pripravujú rozsiahle vzdelávacie a náborové programy, ktoré sa hromadne začnú v roku 2025.

Investície štátu do projektu strategického územia vo výške 730 miliónov eur sa vrátia štátu len vďaka Volvu za približne 5-6 rokov, všetky ostatné investície túto návratnosť len zvýšia. Po začiatku plnej výroby sa predpokladá s navýšením HDP Slovenska o 1,35% čo predstavuje 1 miliardu 880 miiónov eur ročne.

Pre viac informácií kontaktujte info@valaliky.eu

Aktualizované 2. januára 2024