Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Priemyselný park vo Valalikoch vybudujú s veľkým dôrazom na životné prostredie 

Aktualizované 11. júla 2023

Obsah

(Košice/Valaliky– 4. júl 2023) – Valaliky Industrial park po výkupe pozemkov pod areálom budúceho závodu a prvom výkope naberá na kontúrach. Výstavba nového priemyselného parku je pripravovaná podľa prísnych podmienok ochrany životného prostredia, na ktorom záleží ako investorovi, tak aj štátu.  

Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park buduje strategický park s veľkým dôrazom na ochranu životného prostredia. Skúma a vyhodnocuje jeho stav, usiluje o jeho zachovanie a tam, kde to nie je možné, sa snaží zmierňovať dopad prác a nahrádzať zasiahnuté prvky prírody.  

Na území prebieha rozsiahle mapovanie biotopov 

V oblasti plánovaného strategického parku Valaliky prebiehal od začiatku prác na projekte nadštandardný monitoring flóry a fauny. Sledované boli všetky taxonomické skupiny živočíchov, teda bezstavovce, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce, vrátane monitoringu netopierov pomocou bat-detektorov. Flóra a vegetácia bola sledovaná systematicky a  opakovane v jarnom a letnom aspekte. Doplnený bol tiež jesenný prieskum, ktorý bol zameraný na invázne druhy flóry, uvádza Miloš Durec, konateľ Valaliky Industrial Park. 

Mapovanie biotopov v tejto lokalite bolo doplnené analýzou satelitných snímok v programe NaturaSat. Monitoring rastlín a živočíchov bude prebiehať opakovane po dobu minimálne troch rokov a zistené skutočnosti budú reflektované v plánovaných aktivitách výstavby. 

Výsledky mapovania boli spracované vo forme štúdie ,Identifikácia vplyvu plánovaného projektu na sústavu Natura 2000‚ a následne v dokumente ,Primeraného posúdenia‚ podľa metodiky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,” vysvetľuje Durec.

Navrhované opatrenia pre každú skupinu organizmov 

Na základe vypracovaných štúdií boli navrhnuté zmierňujúce efektívne opatrenia pre každú skupinu organizmov a biotopu, ktorá môže byť projektom výstavby ovplyvnená. Tieto opatrenia zahŕňajú výsadbu nových topoľových porastov na okrajoch dotknutého územia a v časti Chráneného vtáčieho územia v Košickej kotline, výsadbu krovinových lemov na okraji priemyselného parku s využitím domácich druhov krovín a drevín, tvorbu protihlukových valov zatrávnených zmesou domácich druhov tráv a bylín, uprednostnenie podzemných elektrických vedení či zabezpečenie existujúcich vedení v záujmovom území. 

V rámci podpory populácie Orla kráľovského a Sokola rároha v širšom priestore Východoslovenskej nížiny, v katastri obce Skároš, bude vytvorené nové sysľovisko. Valaliky Industrial park plánuje inštalovať pre orly a sokoly nové hniezdne búdky na stožiaroch vysokého napätia. Plánovaná je tiež inštalácia nových hniezdnych podložiek v záujmovom území a intraviláne okolitých obcí a podpora priaznivého stavu biotopov v nížinných a podhorských lúkach (Biotop 6510) a v riekach s bahnitými a piesočnatými brehmi (Biotop 3270) v Sústave chránených území členských krajín (SKUEV) Hornádske meandre a to podporou kosenia aluviálnych lúk a podporou opatrení na udržanie toku rieky bez prekážok.

Infraštruktúru v okolí nového toku Valalického kanála plánuje automobilka Volvo realizovať prírode blízkym spôsobom. 

Príprava a realizácia závodu má za cieľ získať hodnotenie LEED Gold. Takto certifikované budovy majú vysokú energetickú efektivitu, nízke emisie CO2 a vytvárajú zdravé životné prostredie pre ľudí. Vybudovanie takéhoto závodu je pre nás dôležitou prioritou. Projekt výstavby zahŕňa napríklad manažment energií, vodné a odpadové hospodárstvo, využívanie materiálov,” dodal na záver Durec.

Nakoľko závod bude vyrábať len elektromobily, je pre Volvo kľúčové, aby ani pri ich distribúcii nedochádzalo k zvyšovaniu uhlíkovej stopy. Práve preto budú elektromobily z Valalík expedované výlučne vlakovou dopravou. 

Pre viac informácií kontaktujte info@valaliky.eu

Aktualizované 11. júla 2023