Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Valaliky Industrial Park pri Košiciach napreduje so stavebnou prípravou pozemku budúceho priemyselného parku

Aktualizované 29. decembra 2022

Obsah

Koncom decembra na území budúceho priemyselného parku naďalej prebiehali úvodné prípravné práce. Počas uplynulých mesiacov to boli najmä archeologické prieskumy a skrývka ornice v rozsahu 89 hektárov, v súlade s  vydanými povoleniami. Tým predchádzali skôr realizované pedologické a dendrologické, radónové, geofyzikálne a pyrotechnické prieskumy a vysporiadanie – výkup pozemkov. V lokalite sa naďalej pohybujú ťažké mechanizmy – bagre, buldozéry a obslužné terénne motorové vozidlá.

Valaliky Industrial Park sa stane sídlom moderných trvalo udržateľných výrobných závodov, z ktorých prvým a najvýznamnejším bude automobilka Volvo.  Celkový počet pracovných miest, ktoré v regióne vzniknú vďaka hlavnému strategickému investorovi je približne 12 tisíc a v priľahlom subdodávateľskom parku 4 tisíc. Predpokladaný nábor a príprava budúcich zamestnancov je plánovaná už v roku 2025 a začiatok výroby v roku 2026. 

Pripravované územie je potrebné vnímať v globálnom kontexte a rozsahu niekoľkých desaťročí. Sledovali sme a dlhodobo vyhodnocovali aktuálne zaťaženia komunikácií v regióne aj požiadavky na infraštruktúru –  vodovodné prípojky, kanalizáciu, cyklistické cesty, protihlukové bariéry. Čísla  sa dopĺňajú o kapacitné požiadavky investorov v našom strategickom území, meste a celom regióne Košice tak, aby sa zohľadnili všetky požiadavky na vybudovanie potrebnej dopravnej infraštruktúry a potrebných sietí. A to nielen pre investorov, ale najmä pre okolité obce, mesto Košice a celý región. Pripravujeme ho v súlade s politikou a štandardmi spoločnosti Volvo a požiadavkami na prestížnu a unikátnu výrobu elektromobilov. Sústreďujeme sa na dlhodobú udržateľnosť a strategicky tak uvažujeme aj pri plánovaní infraštruktúry- Množstvo opatrení na ochranu životného prostredia a náhradných opatrení tam, kde ku zásahu do životného prostredia musí prísť, je dôkazom, že svoj záväzok berieme veľmi vážne.“– povedal Miloš Durec, riaditeľ Valaliky Industrial Park.

Po realizácii dopravného prieskumu, ktorý skúmal intenzitu dopravy nielen v súvislosti s priemyselným parkom, ale aj v regióne a meste Košice, sa v súčasnosti uvažuje o rôznych riešeniach dopravy tak, aby park výraznejšie pomohol regiónu a mestu. 

Pre akéhokoľvek investora je dôležité, aby bola dobre vyriešená doprava, aby sa ľudia jednoducho dostali do práce. Uvedená štúdia skúmala dopravné zaťaženie až do roku 2040. 

Odhadovaným množstvám pracovných miest a produkcii nových závodov sa prispôsobuje najmä dopravná infraštruktúra a vodné hospodárstvo. Na základe realizovaných dopravných štúdií budú vybudované obchvaty mestskej časti Košice – Šebastovce a obcí Valaliky, Geča, Čaňa, ktoré významným spôsobom prispejú k odbremeneniu dopravy v týchto obciach. V lokalite a okolí je navrhnuté vybudovanie približne 14,5 kilometrov nových ciest a približne 7 kilometrov rekonštruovaných a rozšírených ciest.

Realizovaná štúdia počíta tiež s prímestskou vlakovou dopravou, ktorá dokáže napojiť a obslúžiť širší región, prípadne zahraničné lokality. Prestupné terminály vzniknú podľa projektu v meste Košice, obciach Valaliky, Haniska, Geča. 

V rámci návrhu dopravnej infraštruktúry bude vybudovaný terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) pri obci Valaliky, ktorý pomôže obyvateľom okolitých obcí a zamestnancom strategického parku pohodlnejšie využívanie hromadnej dopravy.

V blízkosti priemyselného parku bude vybudovaných približne 11 kilometrov cyklotrás, ktoré uľahčia dochádzanie do práce z okolitých obcí a umožnia aj rekreačné využitie. Ďalším novým pozitívnym javom v rámci strategického parku bude vytvorenie zeleného pásu, ktorý bude mať nielen izolačnú funkciu, ale prispeje tiež k skvalitneniu životného prostredia. 

Novou výsadbou zelene bude kompenzovaný aj výrub drevín v strategickom parku a vzniknú aj nové protihlukové opatrenia, ktoré zlepšia súčasný stav v obci, najmä odhlučnenie existujúcej železničnej trate.

Začatie hrubých terénnych úprav je plánované na prvý kvartál roku 2023 a zakladanie prvých pilotov budúceho závodu v druhom kvartáli 2023. 

Aktualizované 29. decembra 2022